Investment

Veel gestelde vragen

Investment management, ook wel institutioneel vermogensbeheer of asset management genoemd, is een gespecialiseerde vorm van financiële dienstverlening die gericht is op het beheren en optimaliseren van beleggingsportefeuilles om financiële doelen te bereiken. Het omvat het beheer van verschillende beleggingsactiva, zoals aandelen, obligaties, vastgoed en andere financiële instrumenten, om het rendement te maximaliseren en risico's te beperken. Professionele investment managers analyseren markttrends, economische factoren en organisatiedoelstellingen om beleggingsstrategieën te ontwikkelen en aan te passen. 

Fiduciair vermogensbeheer is een dienst waarbij professionele beleggers, zoals pensioenfondsen en charitatieve instellingen, hun vermogensbeheer uitbesteden aan gespecialiseerde beheerders. Deze beheerders coördineren alle aspecten van vermogensbeheer, waaronder beleggingsstrategie, asset allocatie op basis van ALM-studies, portefeuillebeheer, risicobeheer en rapportage. Dit stelt beleggers in staat om te profiteren van expertise en professionele ondersteuning in vermogensbeheer.

Een Portfolio Manager, ook bekend als Fund Manager, is een financiële professional die verantwoordelijk is voor het beheren en samenstellen van een beleggingsportefeuille. Deze manager heeft vaak expertise in een specifieke beleggingscategorie (zoals aandelen, obligaties, vastgoed, derivaten, of private equity) en kan zich specialiseren in een bepaalde regio of sector. Andere termen die soms worden gebruikt om naar een Portfolio Manager te verwijzen, zijn Portefeuillemanager, Asset Manager, of Investment Manager.

Een Analist is ondersteunend aan het beleggingsproces. Hij/zij maakt analyses van de financieel-economische ontwikkelingen in de markt of meer in het bijzonder de ontwikkelingen binnen een sector of een individueel bedrijf. De conclusies vormen de input voor strategische beleggingsbeslissingen en de samenstelling van een beleggingsportefeuille. In de kern doet een Analist voorspellingen over de ontwikkeling van markten; bijvoorbeeld dat Azië sterker zal groeien dan Europa, de rente zal stijgen of dalen, valuta’s worden sterker of zwakker, de chemiesector heeft meer potentie dan de auto-industrie, Ford doet het beter dan Mercedes, etc. In plaatst van de term Analist worden ook wel de benamingen Beleggingsanalist, Portfolio Analyst of Investment Analyst gebruikt.

Een Wealth Manager, ook bekend als Private Banker, is een specialist die vermogende particulieren helpt bij het beheer van hun financiële middelen. De dienstverlening van een Wealth Manager omvat vaak meer dan alleen vermogensbeheer, en kan ook betrekking hebben op fiscale en juridische aspecten van financiële en estate planning. Deze professionals bieden gepersonaliseerd advies en oplossingen om vermogende individuen te helpen bij het behalen van hun financiële doelstellingen en het beheren van hun vermogen op een holistische manier.

Asset Liability Management (ALM) is een strategische financiële aanpak die voornamelijk wordt gebruikt door organisaties zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Deze organisaties hebben verplichtingen jegens hun deelnemers, zoals het betalen van pensioenuitkeringen of schadeclaims. Om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, is effectief balansbeheer essentieel.

Een specialist in Asset Liability Management voert onderzoek uit om de optimale beleggingsmix voor het vermogen van de organisatie te bepalen, rekening houdend met de aard van de verplichtingen en de risico's waaraan de organisatie is blootgesteld. Dit houdt in dat ze de activa (investeringen) en verplichtingen (bijvoorbeeld toekomstige uitbetalingen) van de organisatie in evenwicht proberen te brengen om financiële stabiliteit te waarborgen en de langetermijndoelstellingen te bereiken. Het doel van ALM is om het vermogensbeheer van de organisatie af te stemmen op haar verplichtingen, met aandacht voor risicobeheer en financiële stabiliteit.

Een Risk Manager in investment management is verantwoordelijk voor het identificeren, beoordelen en beheren van financiële risico's binnen een beleggingsportefeuille. Hun taken omvatten:

 1. Risicoanalyse: Het identificeren en kwantificeren van verschillende soorten risico's, zoals marktrisico, kredietrisico, operationeel risico en liquiditeitsrisico.
 2. Portefeuillebeoordeling: Het beoordelen van de risicoprofielen van beleggingsportefeuilles en het evalueren van de impact van potentiële risico's op de rendementen.
 3. Risicobeheerstrategieën: Het ontwikkelen en implementeren van risicobeheerstrategieën om risico's te verminderen of te beheersen, zoals diversificatie, gebruik van derivaten en stop-loss orders.
 4. Compliance: Zorgen dat de activiteiten in overeenstemming zijn met wettelijke voorschriften en interne beleidslijnen.
 5. Rapportage: Het verstrekken van regelmatige rapporten aan het management en investeerders over de risicoposities en de algehele gezondheid van de portefeuilles.
 6. Stress testing: Het uitvoeren van stresstests om de effecten van extreme marktscenario's op de portefeuille te evalueren.

Het doel van een Risk Manager is om de financiële risico's te minimaliseren en de stabiliteit van de beleggingsportefeuilles te waarborgen. Hierdoor kunnen investeerders vertrouwen hebben in de beleggingsresultaten en het behalen van hun financiële doelstellingen.

Een Investment Controller is verantwoordelijk voor het toezicht houden op financiële transacties, rapportage en compliance binnen een investeringsorganisatie, zoals een beleggingsfonds of vermogensbeheerder. Hun taken omvatten:

 1. Financiële rapportage: Het verzamelen, analyseren en rapporteren van financiële gegevens over investeringsportefeuilles en -prestaties.
 2. Compliance: Zorgen dat de investeringsactiviteiten voldoen aan wettelijke voorschriften en interne beleidslijnen.
 3. Risicobeheer: Monitoren van financiële risico's en het ontwikkelen van strategieën voor risicobeheer.
 4. Budgetbeheer: Beheren van budgetten en kosten in verband met investeringsactiviteiten.
 5. Performance measurement: Evalueren van de prestaties van beleggingen en portefeuilles in vergelijking met doelstellingen en benchmarks.
 6. Auditondersteuning: Samenwerken met interne en externe auditteams om financiële controles en naleving te waarborgen.

Het doel van een Investment Controller is om transparantie en financiële integriteit te handhaven in investeringsactiviteiten, zodat investeerders vertrouwen hebben in de resultaten en naleving van de organisatie.

Een ESG (Environmental, Social, and Governance) specialist in investment houdt zich bezig met het integreren van duurzaamheidsfactoren in beleggingsbeslissingen. Hun taken omvatten:

 1. Onderzoek: Analyseren van ESG-criteria van bedrijven en beleggingen om duurzaamheidsprestaties te beoordelen.
 2. Strategie: Ontwikkelen van ESG-beleggingsstrategieën en -richtlijnen voor het selecteren van activa.
 3. Engagement: Betrekken bij bedrijven om duurzaamheidspraktijken te bevorderen en invloed uit te oefenen.
 4. Rapportage: Communiceren van ESG-prestaties aan belanghebbenden en investeerders.
 5. Risicobeheer: Identificeren van ESG-risico's die van invloed kunnen zijn op beleggingsportefeuilles.

Het doel van een ESG specialist is om duurzame beleggingen te bevorderen en positieve ESG-impact te bereiken, terwijl financiële prestaties worden geoptimaliseerd.

Collateral Management is verantwoordelijk voor het beheer van zekerheden (collateral) in het financiële proces. Dit omvat de identificatie, activering, doorlopend beheer en eventuele beëindiging van zekerheden, evenals het verstrekken van volledige gegevens over gedekte financiële overeenkomsten en materiële en immateriële onderpanden. Collateral management is nu een cruciaal onderdeel van het beleggingsproces en speelt een rol bij het behalen van rendement en het beheren van risico's.

Treasury Management is de financiële discipline binnen een organisatie die verantwoordelijk is voor het efficiënt beheren van de financiële middelen en de financiële risico's. Het omvat de volgende functies:

 1. Kasbeheer: Dit houdt in het beheren van de dagelijkse geldstromen om ervoor te zorgen dat rekeningen op tijd worden betaald en dat het rendement op beschikbare liquide middelen wordt geoptimaliseerd.
 2. Risicobeheer: Treasury Management omvat het beheersen van financiële risico's, zoals renterisico's, liquiditeits- en solvabiliteitsrisico's, en kredietrisico's. Dit zorgt voor de stabiliteit van de financiële positie van de organisatie.
 3. Financieringsfunctie: Dit is gericht op het veiligstellen van duurzame toegang tot de financiële markten en het minimaliseren van de rentekosten van leningen. Het gaat om het aantrekken van financiering op zowel korte als lange termijn.

Kortom, Treasury Management is essentieel voor het optimaliseren van de liquiditeit, het beheren van financiële risico's en het waarborgen van financiële stabiliteit binnen een organisatie.

De backoffice van een investment afdeling kent diverse rollen die cruciaal zijn voor de ondersteuning van het beleggingsproces. Enkele van deze rollen zijn:

 1. Collateral Manager: Verantwoordelijk voor het beheer van zekerheden, zowel materiële als immateriële, inclusief identificatie en activering.
 2. Settlement Specialist: Zorgt voor de afhandeling van transacties en zorgt ervoor dat financiële instrumenten correct worden overgedragen en betalingen worden uitgevoerd.
 3. Clearing Specialist: Handelt de vereiste procedures af om financiële transacties te vereffenen en zorgt voor naleving van clearingvoorschriften.
 4. Limietmonitor: Bewaakt en handhaaft beleggingslimieten en -restricties om te voldoen aan beleggingsrichtlijnen.
 5. Data Manager: Beheert en onderhoudt financiële gegevens en zorgt voor nauwkeurige registratie en rapportage.
 6. Risicoanalist: Analyseert en beheert risico's in beleggingsportefeuilles en -transacties.
 7. Compliance Officer: Verzekert dat de beleggingsactiviteiten voldoen aan wettelijke voorschriften en interne beleidslijnen.
 8. Technologie-ondersteuning: Biedt IT-ondersteuning voor handels- en beleggingssystemen, en zorgt voor de goede werking van technologische infrastructuur.
 9. Administratief medewerker: Ondersteunt verschillende administratieve taken zoals documentatie, correspondentie en rapportage.

Deze rollen zijn van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de operationele en administratieve aspecten van het beleggingsproces soepel verlopen en om te voldoen aan regelgeving en richtlijnen.

De CFA Society is een wereldwijde non-profitorganisatie die zich richt op het bevorderen van ethisch en professioneel gedrag in de financiële sector en het bieden van educatie en certificering voor financiële professionals. De belangrijkste focus van het CFA Institute ligt op het verstrekken van het Chartered Financial Analyst (CFA) -programma, dat een zeer gerespecteerde professionele kwalificatie is in de financiële wereld.

Enkele belangrijke functies en activiteiten van het CFA Institute zijn onder meer:

 1. Chartered Financial Analyst (CFA) -programma: Het CFA Institute beheert en verleent de CFA-certificering, die wereldwijd wordt erkend en geëist in de financiële industrie. Het CFA-programma bestaat uit drie niveaus van rigoureuze examens, waarbij kandidaten diepgaande kennis opdoen van financiële analyse, investeringsbeheer, ethiek en professioneel gedrag.
 2. Ethiek en normen: Het CFA Institute stelt strikte ethische normen en gedragscodes op voor financiële professionals en moedigt hoge professionele integriteit aan in de branche.
 3. Onderzoek en publicaties: Het instituut voert onderzoek uit op het gebied van investeringsbeheer en financiële markten en publiceert rapporten, artikelen en inzichten om de branche te informeren en te bevorderen.
 4. Opleiding en training: Het CFA Institute biedt opleidingsprogramma's, seminars, conferenties en andere educatieve bronnen om de professionele ontwikkeling van financiële experts te ondersteunen.

Het CFA Institute heeft als doel om de financiële sector te verbeteren door hoogwaardige normen, ethiek en educatie te bevorderen en financiële professionals in staat te stellen hun vaardigheden en kennis te vergroten. Het CFA-keurmerk wordt beschouwd als een teken van deskundigheid en integriteit voor professionals in de wereld van investeringsbeheer en financiën.

Het Dutch Securities Institute (DSI) heeft ten doel het vertrouwen van het publiek in de financiële markten te versterken door middel van het verstrekken van een keurmerk aan gekwalificeerde effectenspecialisten en financieel adviseurs. DSI verricht de pre- en in-employment screening (DSI PES) voor medewerkers op integriteitsgevoelige functies binnen de financiële markten in Nederland. Tevens verzorgt DSI het beslechten van geschillen met betrekking tot beleggen tussen financiële ondernemingen onderling, respectievelijk tussen particuliere beleggers en financiële ondernemingen.

DSI | Voor een integere en deskundige financiële sector 

Als je een investmentprofessional bent, zijn er verschillende opleidingsmogelijkheden om je carrière vorm te geven:

 1. Chartered Financial Analyst (CFA): Overweeg de CFA-opleiding aangeboden door het CFA Institute. Dit is een zeer gerespecteerde kwalificatie voor investeringsprofessionals en omvat onderwerpen zoals financiële analyse, portefeuillebeheer, ethiek en professioneel gedrag. Het behalen van de CFA-titel toont je expertise en toewijding aan het vakgebied.
 2. Certified Investment Management Analyst (CIMA): Als je je wilt specialiseren in vermogensbeheer en portefeuillebeheer, kijk dan naar de CIMA-certificering, die gericht is op deze gebieden, inclusief portefeuilleconstructie, risicobeheer en fiscale strategieën.
 3. Financial Risk Manager (FRM): Voor een focus op risicomanagement in financiële instellingen is de FRM-certificering, uitgegeven door GARP, relevant. Dit omvat onderwerpen zoals marktrisico, kredietrisico en operationeel risico.
 4. Certified Public Accountant (CPA): Als je gericht bent op financiële analyse en boekhouding, kan het behalen van een CPA-certificering van het American Institute of CPAs nuttig zijn voor financiële rapportage en auditing.
 5. Master of Business Administration (MBA): Overweeg het behalen van een MBA-diploma, bij voorkeur met een specialisatie in finance of investment management, om een breed scala aan zakelijke vaardigheden te verwerven.
 6. Opleidingen en cursussen: Er zijn ook verschillende universitaire en instituutsopleidingen en cursussen beschikbaar op specifieke aspecten van investeringen, zoals technische analyse, derivatenhandel en financiële modellering, om je vaardigheden en kennis te verbeteren.

Investmentcarriere.nl is de grootste vacaturebank op het gebied van Investment management of Asset Management met vacatures voor Portfoliomanagers, Analisten, Riskmanagers, Beleggingsstrateeg, Private Banking en Vermogensbeheer.

Investment management, ook wel vermogensbeheer of asset management genoemd, is de gespecialiseerde dienstverlening door institutionele beleggers, die portefeuilles beheren en optimaliseren om financiële doelen te bereiken, met aandacht voor diversificatie, risicobeheer, duurzaamheid en rendement.

Wat is Investment Management

Investment management, ook wel institutioneel vermogensbeheer of asset management genoemd, is een gespecialiseerde vorm van financiële dienstverlening die gericht is op het beheren en optimaliseren van beleggingsportefeuilles om financiële doelen te bereiken. Het omvat het beheer van verschillende beleggingsactiva, zoals aandelen, obligaties, vastgoed en andere financiële instrumenten, om het rendement te maximaliseren en risico's te beperken. Professionele investment managers analyseren markttrends, economische factoren en organisatiedoelstellingen om beleggingsstrategieën te ontwikkelen en aan te passen. 

Investment management speelt een essentiële rol bij het helpen van institutionele beleggers als pensioenfondsen om hun financiële doelstellingen te bereiken door weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen. Dit vakgebied is complex en vereist een combinatie van expertise en ervaring om succesvolle resultaten te behalen in een voortdurend veranderende financiële omgeving.

Wat is Fiduciair Vermogensbeheer?

Fiduciair vermogensbeheer is een dienst waarbij professionele beleggers, zoals pensioenfondsen en charitatieve instellingen, hun vermogensbeheer uitbesteden aan gespecialiseerde beheerders. Deze beheerders coördineren alle aspecten van vermogensbeheer, waaronder beleggingsstrategie, asset allocatie op basis van ALM-studies, portefeuillebeheer, risicobeheer en rapportage. Dit stelt beleggers in staat om te profiteren van expertise en professionele ondersteuning in vermogensbeheer.


Wat doet een Portfolio Manager?

Een Portfolio Manager, ook bekend als Fund Manager, is een financiële professional die verantwoordelijk is voor het beheren en samenstellen van een beleggingsportefeuille. Deze manager heeft vaak expertise in een specifieke beleggingscategorie (zoals aandelen, obligaties, vastgoed, derivaten, of private equity) en kan zich specialiseren in een bepaalde regio of sector. Andere termen die soms worden gebruikt om naar een Portfolio Manager te verwijzen, zijn Portefeuillemanager, Asset Manager, of Investment Manager.

>> Bekijk hier de vacatures Portfoliomanager

Wat doet een Investment Analist?

Een Analist is ondersteunend aan het beleggingsproces. Hij/zij maakt analyses van de financieel-economische ontwikkelingen in de markt of meer in het bijzonder de ontwikkelingen binnen een sector of een individueel bedrijf. De conclusies vormen de input voor strategische beleggingsbeslissingen en de samenstelling van een beleggingsportefeuille. In de kern doet een Analist voorspellingen over de ontwikkeling van markten; bijvoorbeeld dat Azië sterker zal groeien dan Europa, de rente zal stijgen of dalen, valuta’s worden sterker of zwakker, de chemiesector heeft meer potentie dan de auto-industrie, Ford doet het beter dan Mercedes, etc. In plaatst van de term Analist worden ook wel de benamingen Beleggingsanalist, Portfolio Analyst of Investment Analyst gebruikt.

>> Bekijk hier de vacatures Investment Analist

Wat doet een Wealth Manager?

Een Wealth Manager, ook bekend als Private Banker, is een specialist die vermogende particulieren helpt bij het beheer van hun financiële middelen. De dienstverlening van een Wealth Manager omvat vaak meer dan alleen vermogensbeheer, en kan ook betrekking hebben op fiscale en juridische aspecten van financiële en estate planning. Deze professionals bieden gepersonaliseerd advies en oplossingen om vermogende individuen te helpen bij het behalen van hun financiële doelstellingen en het beheren van hun vermogen op een holistische manier.


Wat is Asset Liability Management (ALM)?

Asset Liability Management (ALM) is een strategische financiële aanpak die voornamelijk wordt gebruikt door organisaties zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Deze organisaties hebben verplichtingen jegens hun deelnemers, zoals het betalen van pensioenuitkeringen of schadeclaims. Om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, is effectief balansbeheer essentieel.

Een specialist in Asset Liability Management voert onderzoek uit om de optimale beleggingsmix voor het vermogen van de organisatie te bepalen, rekening houdend met de aard van de verplichtingen en de risico's waaraan de organisatie is blootgesteld. Dit houdt in dat ze de activa (investeringen) en verplichtingen (bijvoorbeeld toekomstige uitbetalingen) van de organisatie in evenwicht proberen te brengen om financiële stabiliteit te waarborgen en de langetermijndoelstellingen te bereiken. Het doel van ALM is om het vermogensbeheer van de organisatie af te stemmen op haar verplichtingen, met aandacht voor risicobeheer en financiële stabiliteit.

>> Bekijk hier de vacatures ALM

Wat doet een Riskmanager in Investment?

Een Risk Manager in investment management is verantwoordelijk voor het identificeren, beoordelen en beheren van financiële risico's binnen een beleggingsportefeuille. Hun taken omvatten:

 1. Risicoanalyse: Het identificeren en kwantificeren van verschillende soorten risico's, zoals marktrisico, kredietrisico, operationeel risico en liquiditeitsrisico.
 2. Portefeuillebeoordeling: Het beoordelen van de risicoprofielen van beleggingsportefeuilles en het evalueren van de impact van potentiële risico's op de rendementen.
 3. Risicobeheerstrategieën: Het ontwikkelen en implementeren van risicobeheerstrategieën om risico's te verminderen of te beheersen, zoals diversificatie, gebruik van derivaten en stop-loss orders.
 4. Compliance: Zorgen dat de activiteiten in overeenstemming zijn met wettelijke voorschriften en interne beleidslijnen.
 5. Rapportage: Het verstrekken van regelmatige rapporten aan het management en investeerders over de risicoposities en de algehele gezondheid van de portefeuilles.
 6. Stress testing: Het uitvoeren van stresstests om de effecten van extreme marktscenario's op de portefeuille te evalueren.

Het doel van een Risk Manager is om de financiële risico's te minimaliseren en de stabiliteit van de beleggingsportefeuilles te waarborgen. Hierdoor kunnen investeerders vertrouwen hebben in de beleggingsresultaten en het behalen van hun financiële doelstellingen.

>> Bekijk hier de vacatures Investment Risk Management

Wat doet een Investment Controller?

Een Investment Controller is verantwoordelijk voor het toezicht houden op financiële transacties, rapportage en compliance binnen een investeringsorganisatie, zoals een beleggingsfonds of vermogensbeheerder. Hun taken omvatten:

 1. Financiële rapportage: Het verzamelen, analyseren en rapporteren van financiële gegevens over investeringsportefeuilles en -prestaties.
 2. Compliance: Zorgen dat de investeringsactiviteiten voldoen aan wettelijke voorschriften en interne beleidslijnen.
 3. Risicobeheer: Monitoren van financiële risico's en het ontwikkelen van strategieën voor risicobeheer.
 4. Budgetbeheer: Beheren van budgetten en kosten in verband met investeringsactiviteiten.
 5. Performance measurement: Evalueren van de prestaties van beleggingen en portefeuilles in vergelijking met doelstellingen en benchmarks.
 6. Auditondersteuning: Samenwerken met interne en externe auditteams om financiële controles en naleving te waarborgen.

Het doel van een Investment Controller is om transparantie en financiële integriteit te handhaven in investeringsactiviteiten, zodat investeerders vertrouwen hebben in de resultaten en naleving van de organisatie.

>> Bekijk hier de vacatures Investment Control

Wat doet een ESG Specialist in Investment?

Een ESG (Environmental, Social, and Governance) specialist in investment houdt zich bezig met het integreren van duurzaamheidsfactoren in beleggingsbeslissingen. Hun taken omvatten:

 1. Onderzoek: Analyseren van ESG-criteria van bedrijven en beleggingen om duurzaamheidsprestaties te beoordelen.
 2. Strategie: Ontwikkelen van ESG-beleggingsstrategieën en -richtlijnen voor het selecteren van activa.
 3. Engagement: Betrekken bij bedrijven om duurzaamheidspraktijken te bevorderen en invloed uit te oefenen.
 4. Rapportage: Communiceren van ESG-prestaties aan belanghebbenden en investeerders.
 5. Risicobeheer: Identificeren van ESG-risico's die van invloed kunnen zijn op beleggingsportefeuilles.

Het doel van een ESG specialist is om duurzame beleggingen te bevorderen en positieve ESG-impact te bereiken, terwijl financiële prestaties worden geoptimaliseerd.

>> Bekijk hier de investment vacatures ESG

Wat is Collateral Management?

Collateral Management is verantwoordelijk voor het beheer van zekerheden (collateral) in het financiële proces. Dit omvat de identificatie, activering, doorlopend beheer en eventuele beëindiging van zekerheden, evenals het verstrekken van volledige gegevens over gedekte financiële overeenkomsten en materiële en immateriële onderpanden. Collateral management is nu een cruciaal onderdeel van het beleggingsproces en speelt een rol bij het behalen van rendement en het beheren van risico's.

Wat is Treasury Management?

Treasury Management is de financiële discipline binnen een organisatie die verantwoordelijk is voor het efficiënt beheren van de financiële middelen en de financiële risico's. Het omvat de volgende functies:

 1. Kasbeheer: Dit houdt in het beheren van de dagelijkse geldstromen om ervoor te zorgen dat rekeningen op tijd worden betaald en dat het rendement op beschikbare liquide middelen wordt geoptimaliseerd.
 2. Risicobeheer: Treasury Management omvat het beheersen van financiële risico's, zoals renterisico's, liquiditeits- en solvabiliteitsrisico's, en kredietrisico's. Dit zorgt voor de stabiliteit van de financiële positie van de organisatie.
 3. Financieringsfunctie: Dit is gericht op het veiligstellen van duurzame toegang tot de financiële markten en het minimaliseren van de rentekosten van leningen. Het gaat om het aantrekken van financiering op zowel korte als lange termijn.

Kortom, Treasury Management is essentieel voor het optimaliseren van de liquiditeit, het beheren van financiële risico's en het waarborgen van financiële stabiliteit binnen een organisatie.

>> Bekijk hier de vacatures Treasury Management

Wat doet de Investment Backoffice?

De backoffice van een investment afdeling kent diverse rollen die cruciaal zijn voor de ondersteuning van het beleggingsproces. Enkele van deze rollen zijn:

 1. Collateral Manager: Verantwoordelijk voor het beheer van zekerheden, zowel materiële als immateriële, inclusief identificatie en activering.
 2. Settlement Specialist: Zorgt voor de afhandeling van transacties en zorgt ervoor dat financiële instrumenten correct worden overgedragen en betalingen worden uitgevoerd.
 3. Clearing Specialist: Handelt de vereiste procedures af om financiële transacties te vereffenen en zorgt voor naleving van clearingvoorschriften.
 4. Limietmonitor: Bewaakt en handhaaft beleggingslimieten en -restricties om te voldoen aan beleggingsrichtlijnen.
 5. Data Manager: Beheert en onderhoudt financiële gegevens en zorgt voor nauwkeurige registratie en rapportage.
 6. Risicoanalist: Analyseert en beheert risico's in beleggingsportefeuilles en -transacties.
 7. Compliance Officer: Verzekert dat de beleggingsactiviteiten voldoen aan wettelijke voorschriften en interne beleidslijnen.
 8. Technologie-ondersteuning: Biedt IT-ondersteuning voor handels- en beleggingssystemen, en zorgt voor de goede werking van technologische infrastructuur.
 9. Administratief medewerker: Ondersteunt verschillende administratieve taken zoals documentatie, correspondentie en rapportage.

Deze rollen zijn van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de operationele en administratieve aspecten van het beleggingsproces soepel verlopen en om te voldoen aan regelgeving en richtlijnen.

>> Bekijk hier vacatures Investment Backoffice